Vad är MI?

En sammanfattning

Motivation är föränderlig och påverkansbar
Motivational Interviewing, MI, är ett förhållningssätt, ett genomtänkt och positivt sätt att i samtal använda tekniker som skapar och underlättar tankar om förändring och ökar förändringsberedskap. Metoden har rönt stort intresse och används nu inom många områden där motivation är viktigt för ett lyckat behandlingsresultat. Utgångspunkten för MI är att motivation är föränderlig och påverkbar. Forskning visar att klientens/patientens motivation kan påverkas av behandlaren och hans/hennes förmåga till interaktion med klienten. Detta kan ske åt bägge håll, behandlaren kan på samma sätt påverka klienten/patienten i motsatt riktning genom okunskap och genom att värdera, argumentera eller ha en konfronterande stil.
Respekt, värme och äkthet har stor betydelse
Behandlarens förmåga att visa respekt, värme och äkthet har stor betydelse. I motiverande samtal bistår rådgivaren klienten med ett nyfiket, kreativt kunskapsintresse. Med en försiktig optimism bidrar rådgivaren till att lösa svåra problem. Att vara respektfull är bl.a. att lyssna mer än att tala själv. Att kunna ställa frågor på ett sådant sätt att det låter klienten ta initiativet i samtalet och på så sätt utvecklar och fördjupar det som är viktigt för klienten och därmed även för behandlaren. Människor motiveras mest av det de hör sig själv säga och inte vad någon annan säger. Av central betydelse i motiverande samtal är att tydliggöra och bearbeta den ambivalens som ofta finns kring en beteende- livsstilsförändring. Det är av stor betydelse att som behandlare kunna förstå mekanismen bakom motstånd till förändring för att kunna förebygga, hantera och övervinna detta.
Metodiken
Att lära sig samtalsmetodiken Motiverande samtal är att ha en genuin vilja att tillsammans med klienten utforska möjligheter till, och vinster med förändring. För att på bästa sätt kunna göra detta finns det strategier och tekniker som har visat sig fungera i samtalet.

Sammanfattningsvis handlar de om: